Steinway Vertegrand

Steinway Vertegrand

Steinway Vertegrand. Mahogany polyester.